Wedstrijdreglement

De ENERGY BATTLE is een vernieuwend duurzaamheidsinitiatief in de vorm van een wedstrijd. Een wedstrijd waarbij de echte winnaar bij voorbaat al vast staat: het milieu! De deelnemers aan de ENERGY BATTLE realiseren samen immers een significante energiebesparing. Bovendien genereert de wedstrijd aandacht voor bewuster energiegebruik. Het competitie-element is een cruciaal onderdeel van de ENERGY BATTLE, maar dient vooral ter inspiratie en motivatie. Deelnemers aan de ENERGY BATTLE binden vooral de strijd aan met hun eigen energieverbruik. Elke deelnemer die het eigenenergieverbruik weet terug te dringen wordt beloond met lagere energiekosten en is dus eigenlijk ook een winnaar. Deelnemers aan de ENERGY BATTLE worden geacht vanuit deze spirit mee te doen aan de wedstrijd. Want de ENERGY BATTLE is en blijft een wedstrijd. Met tussenstanden en een eindwinnaar. En een prijs! Wij zien de deelnemers aan de competitie graag vol enthousiasme, sportiviteit en ambitie strijden om de meeste besparingen en daarmee de hoogst mogelijk eindklassering.

Onderstaand reglement beschrijft de belangrijkste voorwaarden en spelregels van de besparingswedstrijd.

 

 1. Deelnemers en deelname

Deelnemers worden door de organisatie van de ENERGY BATTLE uitgenodigd om deel te nemen aan een wedstrijd. Wie deelneemt doet dit voor de volledige duur van de wedstrijd.

 

 1. Contactpersonen

Deelnemers wijzen drie contactpersonen aan waarmee de organisatie van de ENERGY BATTLE kan communiceren. Het betreft:

 • De voorzitter of vicevoorzitter
 • Een commissie- of bestuurslid dat (mede)verantwoordelijk is voor het energieverbruik (stroom, gas, technische installatie)
 • Een commissie- of bestuurslid dat (mede)verantwoordelijk is voor de (interne) communicatie

 

 1. Voorbereiding

Deelnemers zullen in de aanloop naar de wedstrijd door de organisatie van de ENERGY BATTLE worden benaderd met enkele verzoeken. Het betreft:

 • Het maken van een afspraak om de elektrische installatie (meterkast) van de deelnemer te bekijken (schouw)
 • Het faciliteren van de schouw (toegang tot gebouw en meterkast)
 • Het op verzoek beschikbaar stellen van een recent en volledig overzicht van de indeling van elektrische installatie (welke apparaten zitten op welke groepen?)
 • Het op verzoek beschikbaar stellen van historische overzicht(en) van het energieverbruik (drie meest recente jaren)
 • Het aanwezig zijn bij de startbijeenkomst voorafgaand aan de officiële aanvang van de ENERGY BATTLE

 

 1. Monitoringsysteem

Naast de wedstrijd is ook het geavanceerde energiemonitoringsysteem (EMS) een belangrijk onderdeel van de ENERGY BATTLE. Het EMS bestaat uit één of meerdere minicomputertjes die het energieverbruik van deelnemers registreren en doorgeven aan een online platform waar het verbruik real time inzichtelijk wordt gemaakt. Deelnemers aan de ENERGY BATTLE krijgen voor de duur van de wedstrijd een geavanceerd EMS ter beschikking. Zij krijgen deze van de organisatie in bruikleen. De organisatie van de ENERGY BATTLE verzorgt de montage van de het EMS in de meterkast van de deelnemers. Dit gebeurt door een gecertificeerde elektromonteur. Na montage wordt het systeem getest. Wanneer alles goed functioneert wordt een overdrachtsdocument getekend.

  

 1. Startbijeenkomst en aanvang van de wedstrijd

De organisatie van de ENERGY BATTLE maakt tijdig (zeker 2 weken vooraf) de officiële startdatum van de wedstrijd bekend. Op de startdatum wordt van alle deelnemers de energieregistratie via het EMS op nul gezet en begint de meting. Kort voor de aanvang van de wedstrijd wordt een startbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de deelnemers onderling kennismaken en ontvangen zij de laatste informatie over de wedstrijd, het monitoring systeem en eventuele andere relevante zaken.

 

 1. Verbruikscijfers en tussenstanden

Op de website van de ENERGY BATTLE (www.energybattle.nu) zijn de belangrijkste inzichten over de ENERGY BATTLE verzameld. Het betreft zowel de belangrijkste inzichten in het eigen verbruik van de individuele deelnemers als de collectieve tussenstand in de wedstrijd. Via een unieke inlog op de website www.emoncms.org kunnen deelnemers meer detailinformatie vinden over hun eigen energieverbruik.

 

 1. Tussentijdse bijeenkomsten

De organisatie van de ENERGY BATTLE ziet graag dat deelnemers actief aan de slag gaan met energiebesparende maatregelen. Zij ziet graag dat deelnemers hun waardevolle kennis over en ervaringen met energiebesparing delen. Daarom organiseert zij gedurende de looptijd van de wedstrijd enkele zogenaamde BATTLE SESSIES. Tijdens deze bijeenkomsten worden de deelnemers bijgepraat over ontwikkelingen in de wedstrijd en wordt onderlinge kennis­uitwisseling gefaciliteerd. De organisatie van de ENERGY BATTLE, nodigt in de regel ook één of meerdere externe deskundigen uit die hun kennis over duurzaamheidsmaatregelen inbrengen. Zij beschikt hiertoe over een netwerk van lokale partners. Deelnemers worden geacht bij de BATTLE SESSIES aanwezig te zijn.

 

 1. Slotbijeenkomst

Rond het moment waarop de ENERGY BATTLE afloopt zal de organisatie een afsluitende bijeenkomst organiseren. Daarvoor zal zij uiteraard alle deelnemers uitnodigen. Daarnaast  kunnen andere betrokken partijen en personen worden uitgenodigd. Tijdens de slotbijeenkomst worden de eindresultaten van de ENERGY BATTLE gepresenteerd en de bijbehorende prijzen uitgereikt.

 

 1. Winnaar

De ENERGY BATTLE is een energiebesparingswedstrijd. Winnaar is dan ook de deelnemer die gedurende de wedstrijd het energieverbruik het meest heeft weten  terug te dringen. Let op: het gaat hierbij om de grootste RELATIEVE besparing! Ofwel de besparing uitgedrukt in procenten van het totale geprognotiseerde verbruik gedurende de looptijd van de ENERGY BATTLE. Door te werken met relatieve besparingenkunnen deelnemers met uiteenlopende verbruikscijfers (grote en kleine deelnemers) in één wedstrijd tegen elkaar uitkomen. De organisatie kan ervoor kiezen om bij een ENERGY BATTLE naast de hoofdprijs (meeste energiebesparing) nog één of meerdere prijzen uit te reiken. Indien er sprake is van meerdere prijzen zal hierover bij de startbijeenkomst worden gecommuniceerd.

Wanneer de organisatie van de ENERGY BATTLE de einduitslag en -winnaar heeft gepresenteerd zijn deze definitief.

 

 1. Demontage EMS

Kort na afloop van de ENERGY BATTLE benadert de organisatie de deelnemers voor het maken van een afspraak voor het demonteren en verwijderen van het EMS. Op het moment van de afspraak komt hiervoor een gecertificeerde elektromonteur langs die de meterkast na de noodzakelijke werkzaamheden weer netjes achterlaat.

 

 1. Tot slot

Deelnemers zullen op een eerlijke en sportieve manier aan de de wedstrijd deelnemen. Ook in deze wedstrijd gaan wij uit dat de deelnemers met respect voor elkaar deelnemen en elkaar zullen helpen en stimuleren om zo tot een zo groot mogelijke besparing te komen. Wanneer een deelnemer andere deelnemers opzettelijk benadeelt in deze wedstrijd, kan deze deelnemer uitgesloten worden van verdere deelname. Het monitoring systeem wordt dan op korte termijn verwijderd. Zulks ter beoordeling van de ENERGY BATTLE commissie.